Forældresamarbejde

Børnehaven Det Gule Hus

Forældresamarbejde

Mål for forældresamarbejdet


I “Det Gule Hus“ skal forældre opleve en åbenhed, tillid og imødekommenhed fra personalets side.


Vi ønsker en åben dialog med jer, så vi i fællesskab får skabt en rar atmosfære med gensidig tillid, som er afgørende for jeres barns trivsel i børnehaven. Det kræver engagement fra os - og fra jer.


Vi forsøger gennem den daglige kontakt at tale med jer om jeres barn, da denne kontakt er grundlag for tillid. Selvom vi prioriterer denne kontakt, kan det i den travle hverdag af og til være svært at nå at tale ordentligt sammen. Der kan være informationer, som I ønsker at give eller få (eller omvendt), som er umulige at snakke om i garderoben, så derfor kan I, til enhver tid, bede personalet afsætte lidt tid til en mere dybtgående snak.


I hverdagen er det vigtigt, at I også selv holder jer orienteret, se opslag på døren, men også ved at give jer tid til at læse diverse opslag på tavlerne.


Hvert efterår har vi forældresamtaler. Vi starter med de nye børn, når de har været i børnehaven et par måneder, og derefter bliver alle inviteret til en samtale mellem jer og personalet. Her taler vi, om hvordan barnet har det, hvem det leger med, hvordan det trives i børnehaven, men vi for­venter også, at I kommer med det, I har af spørgsmål, bekymring, ris/ros m.m.


Generalforsamling bliver holdt 1-2 gange årligt. På dette forældremøde har vi en præsentation af bestyrelsen som går på valg hvert andet år. Ligeledes holdes der et forårs forældremøde.


Derfor er dialog, gensidig respekt, humor, tryghed og samarbejde nøgleord i vores forhold til jer som forældre, for foræl­dre er eksperter i viden om deres eget barn, og pædagoger er eksperter i almen viden om børn.


Det er vigtigt, at forældre og personale har et rimeligt kendskab til hinandens opdragelsesværdier og praksis. Vi skal sammen opbygge en tryghed, der indeholder en gensidig respekt og et fælles ønske om at fremme og tilgodese børnenes trivsel i hverdagen. Dette med udgangs punkt i det enkelte barn såvel som i gruppen som helhed. Det er derfor af stor betydning at I som forældre kan acceptere, forstå og støtte op om beslutninger i dagligdagen, som tager hensyn til hele børnegruppen.


Forventninger


I kan som forældre forvente:


Et nærværende, omsorgsfuldt og engagerede personale

At I bliver informeret om jeres barns trivsel

At I altid kan få en forældresamtale hvis dette ønskesFor at opnå det bedst mulige samarbejde, har vi følgende


forventninger til jer som forældre:


At personalet underrettes ang. specielle begivenheder i hjemmet


At I deltager aktivt i de forskellige møder og arrangementer


At I holder jer orienteret om div. opslag og informationer


At I bestræber jer på at holde mindst fem ugers ferie med Jeres barn om året, heraf de 3 i sommerperioden


At I bidrager til en åben dialog, ris, ros osv.


At I henvender jer til personalet hvis der er noget i undrer jeg over eller er utrygge ved, så vi hurtigt kan tage hånd om det.

Forældresamtale


Vi tilbyder en gang om året en forældresamtale, hvor I sammen med to personaler taler om Jeres barns trivsel og udvikling. Forældre til nye børn, får tilbudt en samtale efter tre måneder.

Indkøring


Når jeres barn starter i børnehaven vil indkøringen foregå i samarbejde med en primær voksen. Alt efter hvordan indkøringen går, aftales det videre forløb. Vi opfordrer til korte dage i starten

Legetøj


Barnet må ikke selv medbringe legetøj, med mindre andet er aftalt med personalet. F.eks. kan det være en tryghed at have en bamse eller andet med under indkøringen. Cykler og løbehjul må børnene godt tage med hvis man er indstillet på at de andre børn også må låne dem.

Aflevering/afhentning


Da afleverings situationen er vigtig for jeres barns dag i børnehaven, skal personale og forældre sammen skabe en rar og tryg aflevering. Hvis I som forældre er utilfredse med afleveringssituationen, er I altid velkomne til at kontakte personalet. Personalet vil ligeledes også tage kontakt til jer, hvis vi oplever problemer med afleveringen.

Da det er vigtigt for jeres barn at afslutte børnehavedagen på en god måde, skal afhentningen, ligesom afleveringen, foregå på en tryg og rar måde. Det er selvfølgeligt individuelt hvordan, dog skal I være ude af børnehaven kl. senest 17.00

Forældre info


Informationer ang. ture, arrangementer, møder, lukkedage m.m. kan enten læses på døren til garderoben eller på mail sendt til jer. Det er vigtigt for børnehavens dagligdag, at I som forældre er opmærksomme på disse.


Info fra forældrebestyrelsen hænger på opslagstavlen ved indgangen til toilettet. Nogle informationer vil i også modtage på mail.

Privatlivspolitik hos Børnehaven Håbet


Hos Børnehaven Håbet har vi ofte brug for personoplysninger om dig, når vi skal løse vores opgaver. Men vi bruger kun dine personlige oplysninger, når det er nødvendigt for, at vi kan løse vores opgaver.

Det er vores ansvar at sikre, at du trygt kan overlade dine personoplysninger til os. Det er et ansvar, vi tager alvorligt.


Her kan du læse mere: Privatlivspolitik i Børnehaven Håbet 


Børnehaven Håbet, Det Gule Hus • Håbets allé 12 • 2700 Brønshøj • Tlf. 3828 3509

E-mail: EQ9R@kk.dk