Alsidig personlig udvikling

Børnehaven Det gule hus

Læreplan - Alsidige personlig udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling udvikles i en atmosfære, hvor det enkelte barn mødes af imødekommende og lydhøre voksne, der værdsætter barnet for, hvem det er og ikke hvad det kan. Børnene skal lære deres egne og andres grænser. De skal lære at kunne sige til og fra og lære at kunne indgå i et større fællesskab. Barnet skal derfor støttes i at kunne tackle de mange forskellige følelser, der opstår i børnefællesskabet som eksempelvis vrede, frustration, engagement, jalousi, konkurrence osv. De voksne, der er omkring børnene, skal støtte børnene, når de følelsesmæssige erfaringer skal omsættes til adfærd.

De voksne skal anerkende det enkelte barn for netop dets kompetencer og væremåde, det styrker det enkelte barns selvværd i det daglige.     

 

 

Pædagogiske mål i bekendtgørelsen for læreplanstemaet

”Alsidig personlig udvikling”

 

1: Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund/sprog.

 

2: Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering. 

 

(§3 i bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer).

 

 

 

Konkrete pædagogiske læringsmål

 

 • At børnene oplever, at de bliver set og værdsat for hvem de er i det daglige, så de udvikler en positiv selvopfattelse uanset forudsætninger.
 • At børnene lærer egne og andres følelser og grænser at kende.
 • At børnene oplever at være en del af fællesskabet.
 • At børnenes selvværd styrkes.
 • At børnene får tid og rum til at udvikle deres fantasi og nysgerrighed.

 

 

Tiltag i det pædagogiske læringsmiljø

 

 • Vi vil i det daglige være åbne og imødekommende over for børnene. Det starter allerede fra om morgenen, når børnene kommer ind ad døren. Her skal de mødes af åbne og imødekommende voksne.
 • Vi vil støtte børnene i at identificere deres følelser ved at sætte ord på børnenes emotioner. Vi vil i det daglige støtte børnene i konflikter og hjælpe dem med at forstå hinandens perspektiver og grænser.
 • Vi vil skabe en fællesskabskultur, hvor alle er inkluderet ved blandt andet fælles aktiviteter, morgensamling, børnemøde, teaterprojekt, fastelavnsprojekt og lignende. Vi vil støtte børnene i at hjælpe hinanden i det daglige og italesætte værdien af fællesskabet.
 • Vi vil styrke børnenes selvværd ved at vise børnene, at vi kan lide dem for hvem de er, og ikke for hvad de kan. Blandt andet ved at fortælle børnene, at vi rigtig godt kan lide dem, fordi vi synes, de er nogle dejlige børn – uden at de har ”præsteret” noget konkret.
 • Vi vil appellere til børnenes nysgerrighed ved at give dem tid og rum til at fortælle om det, der interesserer dem netop nu. F.eks. ved børnemøde, ved samlinger og i det daglige liv i institutionen.

 

Tegn på læring

 

  Vi er på rette vej, når vi oplever, at ·       Børnene udviser tryghed og tillid til de voksne og de andre børn. 

 • Børnene kan begynde at sætte ord på egne og andres følelser.
 • Børnene udtrykker glæde ved at være en del af fællesskabet.
 • Børnene optræder trygge, glade og afslappede i børnehaven.
 • Børnene undrer sig og stiller opklarende spørgsmål til de voksne.

 

 

Dokumentation

 

 • Tidlig opsporing, to gange årligt.
 • Handleplaner på børn med behov for særlig støtte, både det enkelte barn og børnegruppen.
 • Observationer af børnegruppen og det enkelte barn.
 • Gennemgang af børnene på personale- og stuemøder.
 • Vidensoverdragelser til skolen.

 

 

Selvevaluering 

 

 • Vi vil evaluere på det enkelte barn ved forældresamtaler, ved personalemøder og ved stuemøder.
 • Vi vil anvende den viden, vi har fra resultatet af TOPI.
 • Vi vil evaluere på handleplaner.
 • Vi vil bruge refleksionsspørgsmål og dialogkort fra det tematiske værktøj og strukturerede dialog ”Evaluerende pædagogisk praktisk ”, der er en del af den nye styrkede læreplan. Her vil vi via dialog og refleksionsspørgsmål periodevis og løbende evaluere på vores nuværende læringsmiljø for at se på, hvad der fungerer, og hvad der skal udvikles på.   
 • Vi vil arbejde systematisk i vores evaluering blandt andet med et årshjul, hvor de gentagne evalueringer som TOPI, 5 års status og sprogvurderinger vil fremgå. Vi vil på vores p-møder til tider lave en ”farvetest”, hvor vi vil se på hvert barns relation til de andre børn og til de voksne.

Børnehaven Håbet, Det Gule Hus • Håbets allé 12 • 2700 Brønshøj • Tlf. 3828 3509

E-mail: EQ9R@kk.dk