Kommunikation og sprog

Børnehaven Det gule hus

Læreplan - Kommunikation og sprog


Sproget er en væsentlig del af et barns udvikling, da vi gennem sproget kommunikerer med vores omverden. Sproget skaber vores virkelighed, og sproget er fundamentet, når vi skal skabe relationer til andre. Vi skal derfor støtte børnene i at udvikle deres ordforråd og i at forstå de begreber og regler, der gælder for det talte sprog som for det nonverbale sprog. Børnene skal støttes i deres interesse for det skrevne sprog, og børn skal lære at forstå sammenhængene mellem det talte sprog, mimik og kropssprog. 

Når børn udvikler deres sprog, udvikles samtidig deres kognitive forståelse for deres omverden og deres evne til at være i dialog med andre. Sproget er ligeledes vigtigt i forhold til børnenes følelsesmæssige udvikling, da sproget giver børnene ord for de følelser, de har og oplever. I sproget kan børnene også lære at lytte, stille spørgsmål og blive bevidste om, i hvilke situationer sproget skal bruges, samt lære at tale i større fællesskaber. Sproget er også fundamentet for flere af de andre temaer i den pædagogiske læreplan og er altid til stede.

 

Pædagogiske mål i bekendtgørelsen for læreplanstemaet ”kommunikation og sprog”

 

1: Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.

 

2: Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

 

(§ 7 i bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i de seks læreplanstemaer)

 

Konkrete pædagogiske læringsmål

 

 • At børnene udvikler et godt og bredt ordforråd i et stærkt sprogligt læringsmiljø.
 • At børnene udvikler en god sprogforståelse.
 • At børnene oplever et læringsmiljø, hvor de bliver nysgerrige over for nye ord og udtryk.
 • At børnene oplever et læringsmiljø, hvor de får tid og ro til at kommunikere med hinanden såvel som de voksne.

 

 

Tiltag i læringsmiljøet  


 • Vi vil som voksne i det daglige være bevidste omkring, hvordan vi bruger sproget, eksempelvis brug af benævnelser og begreber, i vores sproglige interaktioner med børnene gennem hele dagen og i det daglige rutinesituationer.
 • Vi vil styrke børnenes sprogforståelse, blandt andet i forbindelse med højtlæsning, ved de daglige samtaler, ved diverse spil, når vi synger sange og leger med rim og ved ture ud af huset og voksenstyrede aktiviteter.
 • Vores pædagogiske læringsmiljø lægger op til at give børnene sproglige erfaringer, eksempelvis de bøger der er til rådighed i vores ”læsekrog”, og spil og lydbøger står fremme, så børnene kan vælge dem til. Ved frokost/frugt læses der altid en historie op, og vi holder børnemøde/samlinger, hvor vi italesætter de ting, der ”rør sig” for børnene netop nu som f.eks. højtider, årstid osv.

  

 

 

Tegn på læring/udvikling

 

 

 

Vi kan se, at vi er på rette vej, når vi oplever, at

 

 • At børnene får og tilegner sig flere ord og begreber.
 • At børnene bruger begreberne i de rette sammenhænge, kobler ord og situationer rigtigt sammen.
 • At børnene leger med sproget og bruger det aktivt i det sociale samspil med hinanden.
 • At sproget er med til at udvikle børnenes venskaber.

 

  

 Dokumentation

 

 • Observationer af det enkelte barn og børnegruppen.
 • Sprogvurderinger af de treårige, fireårige og kommende skolestartere.
 • TOPI to gange årligt.
 • Handleplaner på de børn, der har behov for ekstra sproglig støtte.
 • 5 års status.
 • Tæt samarbejde med logopæd.
 • Vidensoverdragelser til skolerne/Fritidstilbud.

 

 

 

 Selvevaluering

 

 • Vi vil evaluere på det enkelte barn i gruppen, ved forældresamtaler, på personalemøder og på stuemøder.
 • Vi vil lave 5 års status.
 • Vi vil anvende den viden, vi har fra børnenes sprogvurderinger.
 • Vi vil anvende den viden, vi har fra resultatet af TOPI.
 • Vi vil til personalemøder evaluere børnegruppens generelle sproglige udvikling baseret på medarbejdernes daglige observationer.
 • Vi vil bruge refleksions-spørgsmål og dialogkort fra det tematiske værktøj og struktureret dialog ”selvevaluering”, der er en del af den styrkede læreplan. Her vil vi via dialog og refleksionsspørgsmål evaluere på vores nuværende læringsmiljø for at se på, hvad der fungerer, og hvad der skal udvikles på.
 • Vi vil arbejde systematisk i vores evaluering blandt andet med et årshjul hvor de gentagende evalueringer som TOPI, 5 års status og sprogvurderinger vil fremgå. Vi vil på vores p-møder til tider lave en ”farvetest” hvor vi vil se på hvert barns relation til de andre børn og til de voksne.

Børnehaven Håbet, Det Gule Hus • Håbets allé 12 • 2700 Brønshøj • Tlf. 3828 3509

E-mail: EQ9R@kk.dk