Kultur, æstetik og fællesskab

Børnehaven Det gule hus

Læreplan - Kultur, æstetik og fællesskab

Kultur er en væsentlig del af menneskers liv og er med til at skabe en forståelse og tilgang til verdenen. Det er særligt i mødet med andre og det anderledes, at vi definerer os selv og vores eget kulturelle ståsted og rødder. Børn vil i mødet med andre kulturer og udtryksformer få et bredere perspektiv på verden, på andre mennesker og på deres egne muligheder og potentiale.

 

Børn skal præsenteres for andre kulturer og udtryksformer, da det kan inspirere dem og udvikle børnenes egne kulturelle udtryksformer.  Børnene skal præsenteres for kunst og kultur og via leg omforme og eksperimentere med de udtryk, de er blevet præsenteret for. Børnene skal have rum og tid til at kunne udfolde sig på deres egne betingelser, ligeledes skal de medinddrages i, hvilke typer kulturelle aktiviteter og udtryksformer vi skal beskæftige os med. Børnene skal ligeledes præsenteres for både vores og andres kulturer, bl.a. gennem teater, film, kreative aktiviteter, bøger og tilbagevendende traditioner. Målet er, at vi gennem kulturmødet styrker børnene i at blive nysgerrige og tolerante

mennesker.

 

 

Pædagogiske mål i bekendtgørelsen for læreplanstemaet

”Kultur, æstetik og fællesskab ”

 

1: Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.  

 

2: Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier. 

 

(§13 i bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer).

 

Konkrete pædagogiske læringsmål

 

At børnene lærer den danske kultur at kende med de traditioner og kendetegn, der er særligt kendetegnende for dansk kultur.

At børnene oplever og stifter bekendtskab med andre kulturer og udtryksformer.

At børnene får mulighed for at eksperimentere med forskellige kulturelle udtryksformer som eksempelvis teater og musik.

At børnene får tid og rum til at kunne eksperimentere og bearbejde de kulturelle indtryk gennem leg.  

 

Tiltag i det pædagogiske læringsmiljø     

 

Vi vil markere de tilbagevendende danske traditioner (jul, fastelavn, påske).

Vi vil tale med børnene om de traditioner, man kan have, når ens forældre kommer fra et andet land. Vi vil eksempelvis tale om Ramadan, katolsk jul og andre kulturelle højtider, børnene med anden etnisk baggrund end dansk oplever.

Vi vil lave teater med børnene, spille musik og synge med dem.

Vi vil præsentere børnene for kulturelle udtryk som tegning og andre kreative aktiviteter. 

Vi vil skabe rum for, at børnene kan få tid og rum til at fordybe sig i lege, så de kulturelle indtryk kan bearbejdes. 

 

Tegn på læring Vi kan se, at vi er på rette vej, når  

 

Børnene gennem leg beskæftiger sig med og bearbejder de kulturelle udtryksformer, de møder. 

Børnene giver udtryk for nysgerrighed over for andre kulturer og forskellige kulturelle udtryksformer.

Børnene kender danske traditioner og har begyndende forståelse for mangfoldighed.

 

Dokumentation 

 

  • Billeder fra vores forskellige kulturelle aktiviteter og traditioner.
  • Evaluering af projekter som eksempelvis teater og fastelavnsprojekt.
  • Kreative ”produktioner” lavet i forbindelse med kulturelle udtryksformer.
  • Billeder af den kreative proces, børnene har været i, og ikke kun selve det ”produkt”, de har skabt.

 

Selvevaluering

 

Vi vil evaluere på det enkelte barn ved den årlige forældresamtale, ved personalemøder og ved stuemøder.  

Vi vil anvende den viden, vi har fra resultatet af TOPI.

Vi vil evaluere på handleplaner. 

Vi vil på stuemøder evaluere de kreative projekter, vi har gennemgået.

Vi vil bruge refleksionsspørgsmål og dialogkort fra det tematiske      værktøj og strukturerede dialog ”Evaluerende pædagogisk praktisk ”, der er en del af den nye styrkede læreplan. Her vil vi via dialog og refleksionsspørgsmål periodevis og løbende evaluere på vores nuværende læringsmiljø for at se på, hvad der fungerer, og hvad der kan udvikles på.

Vi vil arbejde systematisk i vores evaluering blandt andet med et årshjul, hvor de gentagne evalueringer som TOPI, 5 års status og sprogvurderinger vil fremgå.

Vi vil på vores p-møder til tider lave en ”farvetest”, hvor vi vil se på hvert barns relation til de andre børn og til de voksne. 

Børnehaven Håbet, Det Gule Hus • Håbets allé 12 • 2700 Brønshøj • Tlf. 3828 3509

E-mail: EQ9R@kk.dk